ანგარიში

მოცემული კვლევა კლიმატის ცვლილების მიმართ დამოკიდებულებასა და მასთან დაკავშირებულ საკითხებს სწავლობს საქართველოში.
მოცემული ნაშრომის ძირითადი მიზანია აუდიტორიის კვლევა საქართველოს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში.
წინამდებარე ანგარიში საქართველოში მცხოვრები რუსეთის მოქალაქეების მოტივებს, აღქმებსა და პოლიტიკურ შეხედულებებს სწავლობს.
წინამდებარე ანგარიში საგარეო საფრთხეებზე არსებულ საზოგადოებრივ აზრს სწავლობს საქართველოში.
წინამდებარე ანგარიში იკვლევს პარტიულობასა და საზოგადოებაში არსებულ პოლარიზაციას საქართველოში.
მოცემული ანგარიში საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებულ მღელვარებას პასუხობს საქართველოში.
ანგარიში საჭიროებათა შეფასებას წარმოადგენს, რომლის მიზანია შშმ პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერა მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ადვოკატირებისა და მდგრადი სერვისების მიწოდების გზით.
წინამდებარე ანგარიში პირად და სახელმწიფო უსაფრთხოებაზე საზოგადოების დამოკიდებულებებსა და აღქმებს სწავლობს საქართველოში.