ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამა

„ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამა“ CRRC-საქართველოს სასტიპენდიო პროგრამას წარმოადგენს, რომელიც 2009 წლიდან არსებობს. პროგრამა 5-9 თვე გრძელდება და შერჩეულ ახალგაზრდებს ფართო სამუშაო გამოცდილებასა და პრაქტიკას სთავაზობს. ეს გახლავთ უნიკალური შესაძლებლობა სოციალურ მეცნიერებებზე ორიენტირებული ახალგაზრდა მკვლევართათვის, შეიძინონ ახალი უნარები და შეძლონ კომპლექსური საკითხების სწრაფი და სიღრმისეული ანალიზი, აგრეთვე შეისწავლონ მნიშვნელოვანი კომპიუტერული პროგრამები, მათ შორის სტატისტიკური პროგრამები. ასევე, „ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამა“ საშუალებას აძლევს ახალგაზრდებს, იმუშაონ გამოცდილ პროფესიონალებთან და დარგის სპეციალისტებთან ერთად. ახალგაზრდა მკვლევრებს მოეთხოვებათ ისეთ კომპლექსურ კვლევით პროექტებში ჩართვა, რომლებიც საქართველოს მომავლისთვის მნიშვნელოვან საკითხებს ეხება. ასევე, მათ მოეთხოვებათ ანალიტიკური პოლიტიკის ნარკვევების წერაში მონაწილეობის მიღება, გუნდის აქტიური წევრობა და შრომისმოყვარეობა.

თორნიკე ბაქაქური

თორნიკე ბაქაქური ფლობს ბაკალავრის აკადემიურ ხარისხს ფსიქოლოგიაში, ამჟამად კი ასრულებს გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. იგი გახლდათ ერაზმუს მუნდუსისა და სხვა გაცვლითი პროგრამების მონაწილე. CRRC-საქართველოს „ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამაში“ ჩართვამდე, გაიარა სტაჟირება GPI-ჰოლდინგსა და საქართველოს რეფორმების ასოციაციაში. მისი ინტერესები მოიცავს სოციალური ინტერვენციის პროგრამებს, წინასაარჩევნო განწყობებსა და განათლების რეფორმებს.

თამარ გველესიანი

თამუნა მაგისტრატურის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტია გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგიის მიმართულებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. იგი ფლობს ბაკალავრის ხარისხს ფსიქოლოგიაში ამავე უნივერსიტეტიდან. 2015 წელს იყო ვილნიუსის უნივერსიტეტის სტუდენტი გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში. „ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამაში“ მონაწილეობამდე, ის ჩართული იყო სხვადასხვა ფსიქოლოგიურ და სოციოლოგიურ კვლევებში. ასევე, მონაწილეობას იღებდა საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტებში. მისი კვლევითი ინტერესები უმაღლესი განათლებისა და სოციალური პრობლემების სფეროებს უკავშირდება.

ნიკა ნასრაშვილი

ნიკა ნასრაშვილმა დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბაკალავრის აკადემიური ხარისხით პოლიტიკის მეცნიერებებში. ამჟამად ის სწავლობს საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამაზე საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში. მის კვლევით ინტერესებს მოიცავს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, დემოკრატია, საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხები.

ეთო გაგუნაშვილი

ეთო გაგუნაშვილი ფლობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხს სოციოლოგიაში. ამჟამად იმავე უნივერსიტეტში სწავლობს სოციოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე. CRRC-საქართველოში მოსვლამდე, ეთო მუშაობდა მარკეტინგის მიმართულებით. ასევე, იგი მონაწილეობას იღებდა სხვადასხვა კვლევით პროექტში.

ნინო მჟავანაძე

ნინო მაგისტრატურის ბოლო კურსის სტუდენტია და სწავლობს სოციოლოგიის პროგრამაზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ასევე, ის ფლობს ბაკალავრის ხარისხს სოციოლოგიაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. CRRC-საქართველოში მოსვლამდე, ის მონაწილეობდა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ წარმოებულ პროექტში – მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერა – სადაც ჩართული იყო როგორც მოსამზადებელ სამუშაოებში, ისე უშუალოდ მოსახლეობის აღწერის პროცესში ლოკალურ ზედამხედველად. მას აქვს სოციოლოგიურ კვლევებში მონაწილების გამოცდილებაც. ნინოს კვლევითი ინტერესები, ძირითადად, უკავშირდება სოციალურ და კულტურულ საკითხებს.

დავიდ მზიკიანი

დავით მზიკიანი ფლობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხს ბიზნესის ადმინისტრირებაში და მიღებული აქვს მაგისტრის ხარისხი ადამიანის უფლებებში და დემოკრატიზაციაში აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონალური სამაგისტრო პროგრამიდან. CRRC-საქართველოს „ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამაში“ ჩართვამდე, იგი ჩართული იყო არასამთავრობო და კერძო სექტორის სხვადასხვა პროექტში. მისი კვლევითი ინტერესები ეხება პოლიტიკურ ტრანსფორმაციებს სამხრეთ კავკასიაში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ.

ნინო ზუბაშვილი

ნინო ფლობს მაგისტრის ხარისხს პოლიტიკის მეცნიერებაში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან და ბაკალავრის ხარისხს ევროპისმცოდნეობაში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. ის ასევე სწავლობდა ვარშავის უნივერსიტეტში გაცვლითი სტუდენტის სტატუსით. „ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამაში“ ჩართვამდე, ნინო მონაწილეობდა კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის რამდენიმე კვლევით პროექტში: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მიერ დაფინანსებულ პროექტში კავშირი საჯარო პოლიტიკას, მიგრაციასა და განვითარებას შორის და გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ დაფინანსებულ 2014 წლის წინასაარჩევნო მედიამონიტორინგის პროექტში. ის ასევე იყო კვლევითი სტაჟიორი სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრში, ამას გარდა გავლილი აქვს სტაჟირება სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტსა და საქართველოს პარლამენტში. მის კვლევით ინტერესებში შედის როგორც საქართველოს სოციალურ-პოლიტიკური განვითარების სხვადასხვა საკითხი, სამოქალაქო ცნობიერება და სოციალური კაპიტალი, ასევე ადამიანის უფლებები, ადამიანის უსაფრთხოება და კონფლიქტები.

მარი მეხრიშვილი

მარი მეხრიშვილს მიღებული აქვს ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრის ხარისხი ოსთფოლდის უნივერსიტეტში, სადაც გაიარა ბაკალავრიატის ბოლო კურსი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეკონომიკის განხრით სამწლიანი სწავლის შემდეგ. CRRC-საქართველოში მუშაობის დაწყებამდე, მარი მუშაობდა ორგანიზაცია “GeoWel Research“-ში, სადაც ჩართული იყო სამაგიდო კვლევებსა და ინტერვიუებში ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხებზე. მისი კვლევითი ინტერესები ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებასთანაა დაკავშირებული. ასევე, ის დაინტერესებულია უმცირესობათა საკითხებით.