ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამა

„ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამა“ CRRC-საქართველოს სასტიპენდიო პროგრამას წარმოადგენს, რომელიც 2009 წლიდან არსებობს. პროგრამა 5-9 თვე გრძელდება და შერჩეულ ახალგაზრდებს ფართო სამუშაო გამოცდილებასა და პრაქტიკას სთავაზობს. ეს გახლავთ უნიკალური შესაძლებლობა სოციალურ მეცნიერებებზე ორიენტირებული ახალგაზრდა მკვლევართათვის, შეიძინონ ახალი უნარები და შეძლონ კომპლექსური საკითხების სწრაფი და სიღრმისეული ანალიზი, აგრეთვე შეისწავლონ მნიშვნელოვანი კომპიუტერული პროგრამები, მათ შორის სტატისტიკური პროგრამები. ასევე, „ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამა“ საშუალებას აძლევს ახალგაზრდებს, იმუშაონ გამოცდილ პროფესიონალებთან და დარგის სპეციალისტებთან ერთად. ახალგაზრდა მკვლევრებს მოეთხოვებათ ისეთ კომპლექსურ კვლევით პროექტებში ჩართვა, რომლებიც საქართველოს მომავლისთვის მნიშვნელოვან საკითხებს ეხება. ასევე, მათ მოეთხოვებათ ანალიტიკური პოლიტიკის ნარკვევების წერაში მონაწილეობის მიღება, გუნდის აქტიური წევრობა და შრომისმოყვარეობა.

რატი შუბლაძე

რატი შუბლაძე ფლობს ბაკალავრის დიპლომს სოციალურ მეცნიერებებში სოციოლოგის სპეციალობით ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ამჟამად სწავლობს სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის სამაგისტრო პროგრამაზე. CRRC-საქართველოს „ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამაში“ ჩართვამდე, ის მონაწილეობდა გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ დაფინანსებულ 2012 წლის წინასაარჩევნო მედიამონიტორიგნის პროგრამაში. მისი ინტერესის სფეროებია კავკასიური კვლევები, მედია და არჩევნები.

დავით ქობალია

დავითი ფლობს ბაკალავრის ხარისხს სამართალმცოდნეობაში და აგრძელებს სწავლას ევროპისმცოდნეობის მაგისტრის სპეციალობაზე ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრში მოსვლამდე, დავითი მონაწილეობას იღებდა სხვადასხვა საერთაშორისო პროექტში ადამიანური რესურსების მართვისა და სხვა მიმართულებით. მისი კვლევითი ინტერესის სფერო მოიცავს პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური გარდაქმნის დინამიკასთან დაკავშირებულ საკითხებს.

მადონა შილდელაშვილი

მადონა შილდელაშვილს აქვს ამერიკული ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის ხარისხი სოციალურ მეცნიერებებში. მისი სპეციალობაა საერთაშორისო ურთიერთობები. ვიდრე კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის (CRRC) „ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამის“ მონაწილე გახდებოდა, პროგრამა “Joint Civic Education”-ის ფარგლებში, იგი ხელმძღვანელობდა მოხალისეობრივ პროექტს. მადონამ ასევე გაიარა სტაჟირება ამერიკის საელჩოსა და საქართველოს მშვიდობის კორპუსში. მის კვლევით ინტერესებში შედის არასრულწლოვანთა დანაშაული და უმუშევრობა.

ნატა კერესელიძე

ნატას მიღებული აქვს ბაკალავრის ხარისხი საერთაშორისო ურთიერთობებში მალმოს უნივერსიტეტში და მაგისტრის ხარისხი გლობალურ პოლიტიკურ ეკონომიკაში ლონდონში. CRRC-საქართველოში მუშაობის დაწყებამდე, ნატა მუშაობდა ათენში მდებარე შავი ზღვის განვითრების ცენტრში (ICBSS). დისერტაციის წერასთან ერთად, მან ICBSS-თან დაიწყო თანამშრომლობა ევროკომისიის მიერ დაფინანსებულ FP7-ის პროექტზე. დისერტაციის დასრულების შემდეგ, ის ICBSS-ის სათავო ოფისში კვლევის ასისტენტის პოზიციაზე გადავიდა. 2010-2011 წლებში ნატა Messenger-ისათვის უცხო ამბების კორესპონდენტად მუშაობდა. მან ასევე გაიარა სტაჟირება ევროპის საბჭოსა და საქართველოს მუდმივ წარმომადგენლობაში, სტრასბურგში, 2009-2010 წლებში. ნატალის ასევე მიღებული აქვს გამოცდილება პროექტის კოორდინირებაში მალმოს უნივერსიტეტის სტუდენტური წარმომადგენლობის საგარეო საქმეთა ასოციაციაში. ლონდონში ყოფნის დროს, იგი პოპულარული სტუდენტური გაზეთის, Choix Magazine-ის, რედაქტორად მუშობდა.

თამარ ბურდული

თამარ ბურდული ფლობს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრის ხარისხს მენეჯმენტის მიმართულებით. ამჟამად ის სწავლობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კონფლიქტების მართვისა და ანალიზის სამაგისტრო პროგრამაზე. თამარი, გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში, ერთი სემესტრი სწავლობდა მოლაპარაკებებს, მარკეტინგსა და ფრანგულს საფრანგეთის ქალაქ დიუნკერკის საერთაშორისო ბიზნესის უნივერსიტეტში (ISCID). კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრში ახალგაზრდა მკვლევრად მოსვლამდე, იგი ჩართული იყო სხვადასხვა პროექტში არასამთავრობო და ბიზნეს სექტორებში ისეთ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორებიცაა პრობლემური სესხების მართვა, შესყიდვები და არაფორმალური განათლება. თამარს ჩატარებული აქვს რამდენიმე კვლევა მაგისტრატურის კურსის ფარგლებში. მისი კვლევითი ინტერესები მოიცავს საზოგადოების განვითარების სოციალურ-პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და კულტურულ ფაქტორებს.

ირინა ვარდანაშვილი

ირინა ვარდანაშვილი ფლობს ბაკალავრის ხარისხს ბიზნესის ადმინისტრირებაში და ფსიქოლოგიაში. ამჟამად ის სწავლობს ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. სწავლების პერიოდში, ირინამ მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა სოციოლოგიურ და ფსიქოლოგიურ კვლევაში. 2012 წლის მარტიდან ის მონაწილეობს კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის „ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამაში“. მისი ინტერესის სფეროებში შედის პოლიტიკური, კულტურული და რელიგიური საკითხები.

ნინო ქერქაძე

ნინო ქერქაძე ფლობს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრისა და ილიას უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხს სოციალურ მეცნიერებებში. მისი სპეციალობაა სოციოლოგია. კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრში მოსვლამდე, ნინო მონაწილეობას იღებდა სხვადასხვა მარკეტინგულ და სოციოლოგიურ კვლევით პროექტში. ის ასევე მუშაობდა საერთაშორისო ორგანიზაციაში – უმცირესობების საკითხთა ევროპულ ცენტრში – პროექტის ასისტენტად. მისი კვლევითი ინტერესის სფერო მოიცავს სხვადასხვა ტიპის უმცირესობებთან დაკავშირებულ საკითხებს.

გვანცა ნადირაძე

გვანცა ნადირაძეს აქვს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხი სოციოლოგიაში. მისი მეორე სპეციალობაა ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი. ამჟამად აგრძელებს სწავლას ამავე უნივერსიტეტში მაგისტრატურის პროგრამაზე სოციოლოგიის განხრით. სწავლის პერიოდში, ის მონაწილეობდა სხვადასხვა სოციოლოგიურ და მარკეტინგულ კვლევაში. მისი კვლევითი ინტერესის სფეროებია გენდერული პრობლემები, ღირებულებათა სისტემები და სოციალური კაპიტალი. ის ასევე დაინტერესებულია სოციოლოგიური თეორიებით, განსაკუთრებით, თანამედროვე სოციოლოგიით.