ანგარიში | Snapshot 2014: დასაქმებისა და პროდუქტიულობისთვის უნარ-ჩვევების გაზომვა

წელი: 2014

კვლევის მთავარი მიზანია იმის დადგენა, თუ როგორ მოქმედებს სხვადასხვა უნარ-ჩვევების ერთობლიობა ინდივიდების შესაძლებლობებზე შრომით ბაზარზე.

კვლევა სამი კომპონენტისგან შედგება: 1) სამუშაო ძალის განვითარება და პოლიტიკის შეფასება; 2) საწარმოებთან ჩატარებული გამოკითხვა; 3) ეროვნულ წარმომადგენლობითი შინამეურნეობების კვლევა.

ანგარიში STEP Skills-ის საზომი პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა, რომელიც მსოფლიო ბანკის მიერაა დაფინანსებული.

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები