წიგნი

ნაშრომი რეჟიმებისა და ამომრჩევლების ურთიერთქმედებას იკვლევს საქართველოსა და სომხეთში, რათა დადგინდეს, თუ როგორ კვებავს ამომრჩეველთა უპირატესობები პოლიტიკის შემუშავებას და შეაფასოს, რამდენად მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს რეჟიმის მიერ მათი პოლიტიკის კორექტირება თავად რეჟიმის სტაბილურობაზე.