უკან

საკონსტიტუციო რეფორმა საქართველოში - პოლიტიკური პარტიების შეხედულებები

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: ჰოლანდიის ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის (NIMD)
თარიღი: იანვარი 2010 - ივლისი 2010
პროექტის მიზანი: საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესის შესახებ ინფორმაციისა და ანალიზის მიწოდება სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიისთვისა და შესაბამისი ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის.
კვლევის დიზაინი: ჩაღრმავებული ინტერვიუები არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებთან.
მასალები: ანგარიში.