უკან
ხუთშაბათი | 04 ივნისი. 2015
CRRC იწვევს ავტორებს 'კავკასიის ბარომეტრის' მონაცემთა გასაანალიზებლად
CRRC ამჟამად მუშაობს პუბლიკაციაზე, რომელიც 2008-2013 წლების 'კავკასიის ბარომეტრის' მონაცემების ანალიზს დაეყრდნობა. წიგნში მოცემული იქნება რადენიმე თავი,რომელიც მოიცავს საზოგადოებრივი აზრის ანალიზს შემდეგი ძირითადი თემების ფარგლებში:
  • ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასება;
  • დასაქმება;
  • სოციალური კაპიტალი;
  • დამოკიდებულება დემოკრატიის / დემოკრატიზაციის / ლიბერალიზაციის მიმართ;
  • მართლმსაჯულება;
  • მასმედია;
  • მიგრაცია.
CRRC იწვევს ავტორებს პუბლიკაციაში მონაწილეობის მისაღებად. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ინგლისურენოვან გვერდზე.