დასაქმება

CRRC data suggests that every fifth person was considering leaving Georgia for work in 2023, with men, younger people, people with poorer economic standings, and supporters of the opposition reporting that emigration is a better option than staying in Georgia.
A slightly jeering expression in Georgia when speaking about employment prospects suggests that to get a job, you need to know English and how to use computers. Data from Caucasus Barometer 2019 shows there’s a bit of truth in the…
Angela Duckworth’s concept grit has gained a great deal of attention in recent years. Grit, described as some combination of perseverance and passion, has gained this attention, because the data suggest it is associated with a number of positive outcomes like employment…
რა ფაქტორები უწყობს ხელს კარგი სამსხურის შოვნას? ეს კითხვა მთელ მსოფლიოშია მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით კი ქვეყნებში, სადაც მაღალი გაცხადებული უმუშევრობაა. სომხეთი და საქართველო ასეთი ქვეყნების რიცხვს მიეკუთვნება. იმის გასაგებად, თუ სინამდვილეში რა ეხმარება ადამიანებს კარგი სამსახურის პოვნაში, საჭიროა კონკრეტულ ქვეყნებში შრომითი ბაზრის სიღრმისეული კვლევა. თუმცა, აგრეთვე საინტერესოა ხალხის მოსაზრებები ამ საკითხთან დაკავშირებით. CRRC-ის 2017 წლის კავკასიის ბარომეტრის კვლევის ფარგლებში მოსახლეობას სომხეთსა და საქართველოში ჰკითხეს, თუ რა ფაქტორებია მნიშვნელოვანი კარგი სამსახურის საშოვნელად მათ ქვეყნებში.
According to CRRC’s Caucasus Barometer (CB) surveys from 2008 to 2015, the self-reported employment rate is rather stable in Georgia – approximately 35%. This blog post looks at the trends in CB data on primary employment sector and type of…
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2005-2016 წლების მონაცემებით, საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტთა რაოდენობა ყოველ სასწავლო წელს დაახლოებით 100 000-ია. როგორც ცნობილია, ზოგადად, უმაღლესი განათლების მქონე პირთა შემოსავალი უფრო მაღალია, ვიდრე მათი შემოსავალი, ვისაც უმაღლესი განათლება არ აქვს.
In Georgia, unemployment is high, and it is higher among women than men. Policy changes are definitely needed not only to increase the employment opportunities, but also to ensure more equal employment opportunities for men and women.
რიგი დარგებისა, მათ შორის ეკონომიკა, სოციოლოგია და ფსიქოლოგია, შეისწავლის სამსახურით კმაყოფილებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. CRRC-ის 2013 წლის კავკასიის ბარომეტრის მონაცემების გამოყენებით, ეს ბლოგი წარმოაჩენს, თუ როგორ განსხვავდება სამსახურითკმაყოფილება სამუშაოსპროფილის მიხედვით.
12