მიგრაცია

CRRC data suggests that every fifth person was considering leaving Georgia for work in 2023, with men, younger people, people with poorer economic standings, and supporters of the opposition reporting that emigration is a better option than staying in Georgia.
Recent CRRC data shows that a large majority of the Georgian public is concerned about the migration of Russians to Georgia. Since Russia launched its invasion of Ukraine in February 2022, at least 1.2 million Russian citizens have entered Georgia, equivalent to…
The population of Georgia has declined after the dissolution of Soviet Union from 5.4 million to 3.7 million according to the latest estimates provided by the Georgian National Statistical Office. The mass emigration of the Georgian population in the 1990s has…
A previous CRRC blog post showed how people’s willingness to temporarily emigrate from Armenia and Georgia varied according to their belief in whether everything in life is determined by fate or people shape their fate themselves. The blog post concluded that compared…
Scholarship points to a number of factors that contribute to an individual’s willingness to emigrate, either on a temporary or permanent basis. Political, economic, and social conditions are all important variables in the emigration equation. This blog post uses data from CRRC’s Caucasus Barometer survey to…
The UN estimates the number of international migrants worldwide to be on the rise. Academics and policy makers continue to pay considerable attention to drivers of international migration, i.e. the factors that cause people to move from their home country, either…
არსებული შეფასებების თანახმად, მსოფლიო მასშტაბით შიდა მიგრანტთა რაოდენობა ბევრად აღემატება საერთაშორისო მიგრანტთა რაოდენობას. სამწუხაროდ, საქართველოში ძალიან ცოტა მონაცემი არსებობს შიდა მიგრანტების რაოდენობისა და მათი გეოგრაფიული განაწილების შესახებ. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შინამეურნეობების ინტეგრირებული გამოკვლევები რეგულარულად აგროვებს ინფორმაციას ქვეყანაში შიდა მიგრაციის შესახებ. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო კოორდინაციას უწევს მოსახლეობის რეგისტრაციას საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით.
The visa liberalisation agreement between Georgia and the EU is expected to enter in force in Summer 2016, allowing Georgian citizens holding biometric passports to enter and stay in Schengen area countries without a visa for up to 90 days…