შემოსავალი

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2005-2016 წლების მონაცემებით, საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტთა რაოდენობა ყოველ სასწავლო წელს დაახლოებით 100 000-ია. როგორც ცნობილია, ზოგადად, უმაღლესი განათლების მქონე პირთა შემოსავალი უფრო მაღალია, ვიდრე მათი შემოსავალი, ვისაც უმაღლესი განათლება არ აქვს.