ონლაინ სტატია

ნაშრომი ევროკავშირისა და თურქეთის ურთიერთობის იდენტობის/კულტურული განზომილების შესახებ არსებულ რეგიონულ და გლობალურ პერსპექტივებს იკვლევს 1999-2016 წლებში.
ნაშრომი ევროკავშირისა და თურქეთის ენერგეტიკულ ინტერესებს განიხილავს კასპიისა და ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში.
ნაშრომი თურქეთ-ევროკავშირის ურთიერთობებს განიხილავს სამხრეთ და აღმოსავლეთ სამეზობლოდან მომდინარე მამოძრავებელი ძალების თვალსაზრისით.