მედიის კვლევა საქართველოში

ქვეყანა:
საქართველო
დონორი:
IREX
თარიღი:
03.2012
-
06.2012
ბიუჯეტი:
$37,567.00

მასმედიის წყაროების შესახებ საზოგადოებრივი შეხედულებებისა და პრიორიტეტების შესწავლა საქართველოს კონკრეტულ რეგიონებში, საინფორმაციო წყაროებისა და ჟურნალისტების ობიექტურობისა და პროფესიონალიზმის შეფასება. პროექტი ასევე მიზნად ისახავს G-MEDIA პროგრამის ღონისძიებების გავლენის შეფასებას.

1. სამაგიდო კვლევა მედიაში არსებული მდგომარეობის შესასწავლად;
2. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა თბილისში და კახეთის, შიდა ქართლის, იმერეთის, აჭარისა და სამეგრელოს გარკვეულ დასახლებებში. ორეტაპიანი კომპლექსური სტრატიფიცირებული და კლასტერული შერჩევა;
3. ექვსი ფოკუსური ჯგუფი თბილისსა და შერჩეულ რეგიონებში;
4. ჩაღრმავებული ინტერვიუები 40 მედია პროფესიონალთან;
5. მინი გამოკითხვა 40 მედია პროფესიონალთან;

ანგარიში.

 

გაზიარება