ავტორიტარული პასუხი ამომრჩეველთა მოთხოვნებზე სომხეთსა და საქართველოში

ქვეყანა:
საქართველო
დონორი:
კავკასიის შვეიცარიული აკადემიური ქსელი (ASCN)
თარიღი:
03.2014
-
09.2016

განსაზღვრა და შედარება, თუ როგორ მოქმედებენ პოლიტიკური აქტორები ინსტიტუტებზე ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით სომხეთსა და საქართველოში. მთავარ ინტერესს წარმოადგენს ხელისუფლების პოლიტიკური ნაბიჯები/ რეაქცია ამომრჩეველთა ინტერესების საპასუხოდ. კვლევის მიზანია განსაზღვროს და გაანალიზოს, (1)  თუ რა შეზღუდვებს აწყდება ავტორიტარული მმართველი პარტია და  (2) როგორ ყალიბდება პოლიტიკური რეჟიმის პასუხები ამომრჩეველთა მოთხოვნებზე ამ შეზღუდვების შესაბამისად.

ლიტერატურის მიმოხილვა, მონაცემთა მეორადი ანალიზი, ფოკუს-ჯგუფები, ჩაღრმავებული ინტერვიუები და მასობრივი გამოკითხვის ექსპერიმენტი.

წიგნი ინგლისურ ენაზე, სტატია რეფერირებად ჟურნალში, პრეზენტაცია კონფერენციებზე.

გაზიარება