უკან

მოხალისეობა და სამოქალაქო მონაწილეობა საქართველოში

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი (EPF) და EWMI/G-PAC
თარიღი: ივნისი 2011 - სექტემბერი 2011
პროექტის მიზანი: საქართველოში მოსახლეობის სამოქალაქო მონაწილეობისა და მოხალისეობის დონისა და დამოკიდებულების შესწავლა.
კვლევის დიზაინი: წარმომადგენლობითი კვლევა საქართველოს მასშტაბით, კომპლექსური (სტრატიფიცირებული და კლასტერული) შერჩევა.
მასალები: მონაცემთა ბაზა, ანგარიში.