უკან

კვლევა მიგრაციის საკითხებში მოსახლეობის გათვითცნობიერებულობის შესახებ

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: დანიის ლტოლვილთა საბჭო (DRC)
თარიღი: დეკემბერი 2008 - იანვარი 2009
პროექტის მიზანი: მოსახლეობის შეხედულებების კვლევა მიგრანტებისა და მიგრაციის მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ საქართველოში.
კვლევის დიზაინი: ექვსი ფოკუსური დისკუსია მიგრაციის მაღალი მაჩვენებლის მქონე ორ რეგიონში: აჭარასა და იმერეთში (მიგრაციისგან ყველაზე მეტად დაზარალებული ორი რეგიონი) ქალაქებისა და სოფლების წარმომადგენლებთან. ფოკუსური ჯგუფები დაყოფილია იმის მიხედვით, ოჯახების წარმომადგენლებს იმ მომენტში ჰყავთ მიგრანტი წევრი, მათი წევრი უკვე დაბრუნდა მიგრაციიდან თუ საერთოდ არ ჰყავთ მიგრანტი.
მასალები: ანგარიში: ,,მიგრაციის ხმა საქართველოში - თვისებრივი კვლევა მიგრანტებისა და მათი ოჯახების შესახებ საქართველოში", 2009.