უკან

კვლევა ხორცისა და რძის პროდუქტების მომხმარებელთა ჩვევების შესახებ საქართველოში

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: Mercy Corps
თარიღი: ივნისი 2010 - ნოემბერი 2010
პროექტის მიზანი: პროექტის მთავარი მიზანია ქართველ მომხმარებელთა ცოდნის, მოთხოვნის და შეძენის სიხშირის შესწავლა ხორცისა და რძის პროდუქტების ხარისხთან, ჰიგიენასთან და უსაფრთოებასთან მიმართებაში. CRRC ასევე მონიტორინგს გაუწევს იმას, თუ რამდენად პასუხობენ მოვაჭრეები ამ მოთხოვნებს.
კვლევის დიზაინი: 7 ფოკუსური ჯგუფი თბილისსა და სამცხე-ჯავახეთში; 12 ჩაღრმავებული ინტერვიუ მოვაჭრეებთან.
მასალები: ფოკუსური ჯგუფის ანგარიში (ინგლისურად)პრეზენტაცია Power Point-ში (ქართულად).