უკან

სოციოლოგიური კვლევა საქართველოში დემოკრატიის მდგომარეობის შესაფასებლად

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: ფონდი ღია საზოგადოება, ფონდი ღია საზოგადოება
თარიღი: ოქტომბერი 2018 - დეკემბერი 2018
პროექტის მიზანი: მონაცემების შეგროვება ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს ექსპერტებისთვის, რომლებიც წერენ ანალიტიკურ ანგარიშებს ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოსა და საერთაშორისო ორგანიზაცია IDEA-ს ერთობლივი კვლევითი პროექტის ფარგლებში. ექსპერტების მიერ მომზადებული ანგარიშები მიზნად ისახავს, საქართველოში დემოკრატიის მდგომარეობის შეფასებას შემდეგი მიმართულებებით:
 1. პროფკავშირები და სოციალური დაცვა
 2. განათლება
 3. ჯანდაცვა
 4. მედია
 5. გულისხმიერი მთავრობა
 6. პარტიები
 7. საპარლამენტო კონტროლი
 8. სასამართლო
 9. კორუფცია
კვლევის დიზაინი: რაოდენობრივი კომპონენტი: მოსახლეობის გამოკითხვა, რომლის შედეგებიც წარმომადგენლობითია საქართველოს სრულწლოვანი მოსახლეობისა და თბილისის მოსახლეობისთვის.
 • საველე სამუშაოების ჩატარების პერიოდი: 16-27 ნოემბერი, 2018
 • შერჩევის მეთოდი: სტრატიფიცირებული კლასტერული შერჩევა
 • დასრულებული ინტერვიუების რაოდენობა: 1786
 • ცდომილების საშუალო ზღვარი: 2.9%
თვისებრივი კომპონენტი: ფოკუს ჯგუფები სფეროს ექსპერტებსა და აქტივისტებთან პროექტის ძირითადი მიმართულებების მიხედვით.
მასალები: მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგების პრეზენტაცია და მონაცემთა ვიზუალიზაციის ნიმუშები.