უკან

საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა საქართველოს პარლამენტის შესახებ

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
თარიღი: მარტი 2008 - მარტი 2008
პროექტის მიზანი: საქართველოს პარლამენტის ფუნქციებისა და მუშაობის შესახებ მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი; საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა საკანონმდებლო ორგანოს გამჭვირვალობისა და ეფექტურობის, ასევე პარლამენტის საქმიანობის გაუმჯობესების გზების შესახებ.
კვლევის დიზაინი: რეპრეზენტატული გამოკითხვა ქვეყნის მასშტაბით;
მასალები: გამოკითხვის მონაცემთა ბაზა, ანგარიში.