უკან

მიგრაციის ტენდენციები საქართველოში

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: დანიის ლტოლვილთა საბჭო (DRC)
თარიღი: აგვისტო 2007 - ნოემბერი 2007
პროექტის მიზანი: 1991 წლის შემდეგ საქართველოდან საგარეო მიგრაციის შესწავლა და კონტექსტური ანალიზი ამჟამად უკან დაბრუნებულ მოსახლეობასთან, ასევე მიგრანტებისთვის შემუშავებული პროგრამებისა და საქმიანობის ანალიზი.
კვლევის დიზაინი: სამაგიდო კვლევა-ლიტერატურის მიმოხილვა და სინთეზი; 8 ფოკუსური ჯგუფი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმსა და ახალქალაქში ზოგადად მოსახლეობასთან და უკან დაბრუნებულ მიგრანტებთან.
მასალები: ანგარიში: ,,მიგრაცია და უკან დაბრუნება საქართველოში: ტენდენციები, შეფასება და პოტენციალი".