უკან

მედიის კვლევა საქართველოში

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: IREX
თარიღი: მარტი 2012 - ივნისი 2012
პროექტის მიზანი: მასმედიის წყაროების შესახებ საზოგადოებრივი შეხედულებებისა და პრიორიტეტების შესწავლა საქართველოს კონკრეტულ რეგიონებში, საინფორმაციო წყაროებისა და ჟურნალისტების ობიექტურობისა და პროფესიონალიზმის შეფასება. პროექტი ასევე მიზნად ისახავს G-MEDIA პროგრამის ღონისძიებების გავლენის შეფასებას.
კვლევის დიზაინი: 1. სამაგიდო კვლევა მედიაში არსებული მდგომარეობის შესასწავლად;
2. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა თბილისში და კახეთის, შიდა ქართლის, იმერეთის, აჭარისა და სამეგრელოს გარკვეულ დასახლებებში. ორეტაპიანი კომპლექსური სტრატიფიცირებული და კლასტერული შერჩევა;
3. ექვსი ფოკუსური ჯგუფი თბილისსა და შერჩეულ რეგიონებში;
4. ჩაღრმავებული ინტერვიუები 40 მედია პროფესიონალთან;
5. მინი გამოკითხვა 40 მედია პროფესიონალთან;
მასალები: ანგარიში.