უკან

ახალგაზრდების კეთილდღეობის გაზომვა (MYWEB)

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: ევროკომისია (EC)
თარიღი: მარტი 2014 - აგვისტო 2016
პროექტის მიზანი: პროექტი მიზნად ისახავს  შეისწავლოს ახალგაზრდების კეთილდღეობა, მათი განათლება, გარემო, რომელშიც ბავშვი იზრდება, დასაქმება, დასვენება და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობა. პროექტში ჩართულია 13 პარტნიორი 11 ქვეყნიდან.
კვლევის დიზაინი: საქართველოში პროექტი მოიცავს არსებული პოლიტიკისა და კანონმდებლობის მიმოხილვას. ასევე, ინტერვიუების ჩატარებას სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. CRRC-საქართველო პასუხისმგებელია მონაცემების შეგროვებაზე როგორც საქართველოში, ასევე ბულგარეთში. პროექტის ფარგლებში ასევე ტარდება სიღრმისეული ინტერვიუები და ფოკუს ჯგუფები 12-დან 18 წლამდე ახალგაზრდებთან თბილისში.
მასალები: Study report; policy briefs (1) (2);  Article