უკან

გამოკითხვა და ფოკუსური ჯგუფი სასამართლო სისტემის შესახებ: სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო

ქვეყანა: სომხეთი
დონორი: გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება (GTZ)
თარიღი: იანვარი 2009 - იანვარი 2009
პროექტის მიზანი: პროექტის მიზანს წარმოადგენდა კანონის უზენაესობის დადგენა სამხრეთ კავკასიის სამ ქვეყანაში, სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში.
კვლევის დიზაინი: მცირე და საშუალო ზომის ბიზნეს წარმომადგენლების ინტერნეტ-გამოკითხვა სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყანაში. ფოკუს-ჯგუფები.
მასალები: გამოკითხვის ანგარიშიფოკუს-ჯგუფის ანგარიში.