უკან

კვლევა საარჩევნო პროცესისა და პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ აჭარაში

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI)
თარიღი: ნოემბერი 2008 - ნოემბერი 2008
პროექტის მიზანი: საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა პოლიტიკურ ტენდენციებთან დაკავშირებით აჭარაში.  

ქვეყანა:
 საქართველო
დამკვეთი: საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI)
თარიღები: ნოემბერი 2008
კვლევის დიზაინი: გამოკითხვა. კომპლექსური შერჩევა(სტრატიფიცირებული და კლასტერული)
მასალები: ანგარიში