უკან

კავშირი საჯარო პოლიტიკას, მიგრაციასა და განვითარებას შორის

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია (OECD)
თარიღი: დეკემბერი 2013 - დეკემბერი 2015
პროექტის მიზანი: კავშირის შესწავლა საერთაშორისო მიგრაციასა და ეკონომიკურ განვითარებას შორის ემიგრანტების გამგზავნ ქვეყნებში. პროექტი ხორციელდება 10 ქვეყანაში.
კვლევის დიზაინი: სამაგიდო კვლევა, ქვეყნის შინამეურნეობების წარმომადგენლობითი გამოკითხვა, სიღრმისეული ინტერვიუები.
მასალები: ანალიტიკური ანგარიშები, სადაც განხილულია კანონმდებლობა და კვლევის შედეგები.