უკან

საქართველოს საკონსტიტუციო რეფორმის შეფასება საზოგადოების მიერ

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: ჰოლანდიის ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის (NIMD)
თარიღი: ოქტომბერი 2009 - დეკემბერი 2009
პროექტის მიზანი: საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესში ინფორმაციისა და ანალიზის მიწოდება სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიისთვისა და შესაბამისი ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის.
კვლევის დიზაინი: წარმომადგენლობითი გამოკითხვა ქვეყნის მასშტაბით, კომპლექსური (სტრატიფიცირებული და კლასტერული) შერჩევა.
მასალები: ანგარიში, მონაცემთა ბაზა.