უკან

გამოკითხვა თბილისში 2013 წლის 17 მაისის მოვლენების შესახებ

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: CRRC-საქართველო
თარიღი: მაისი 2013 - ივნისი 2013
პროექტის მიზანი: 2013 წლის 17 მაისის მოვლენების შემდეგ, CRRC-საქართველომ ჩაატარა თბილისის მოსახლეობის გამოკითხვა, რათა შეესწავლა დედაქალაქში მცხოვრებთა რეაქცია მომხდარ მოვლენებზე და ზოგადად, სექსუალური უმცირესობებისადმი მათი დამოკიდებულება.
კვლევის დიზაინი: კვლევა 2013 წლის მაისის ბოლოს ჩატარდა [17 მაისის შემდეგ] და მასში მონაწილეობა რეპრეზენტატული შერჩევით 542-მა ზრდასრულმა, თბილისში მცხოვრებმა მოქალაქემ მიიღო. აღნიშნული გამოკითხვის დროს, CRRC-საქართველომ ჩაღრმავებული ინტერვიუების დროს პირველად გამოიყენა ელეტქრონული ტაბლეტები.
მასალები: მონაცემთა ბაზა, კითხვარები. ბარათები.