უკან

გამოკითხვა საპრეზიდენტო არჩევნების წინა პერიოდში

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი (IFES)
თარიღი: დეკემბერი 2007 - დეკემბერი 2007
პროექტის მიზანი: 2008 წლის 5 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ამომრჩეველთა პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ მონაცემთა შეგროვება.
კვლევის დიზაინი: რეპრეზენტატული გამოკითხვა ქვეყნის მასშტაბით. კომპლექსური შერჩევის სქემა: სტრატიფიცირებული და კლასტერული შერჩევა;
მასალები: გამოკითხვის მონაცემთა ბაზა, ცხრილები და დიაგრამები.