უკან

გამოკითხვა დევნილთა დასახლებებისა და მიმდებარე ტერიტორიების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: CARE International
თარიღი: ნოემბერი 2009 - ნოემბერი 2009
პროექტის მიზანი: GeoWel Research-თან ერთად წინასწარი შეფასების წარმოება პროექტისთვის დევნილთა სტაბილიზაცია და ინტეგრაცია ქართულ საზოგადოებაში (SIIMS). სიღრმისეული ინფორმაციის შეგროვება დევნილთა დასახლებებში სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ სოფლის მეურნეობის, ბიზნესის განვითარების, ქალთათვის შესაძლებლობების, ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ბუნებისა და სასკოლო განათლების კუთხით.
კვლევის დიზაინი: დევნილთა შესახებ არსებული კვლევის მიმოხილვა. 2008 წლის აგვისტოს ომისშემდგომი დევნილების დასახლებებისა და მიმდებარე ტერიტორიების წარმომადგენლობითი გამოკითხვა. სტრუქტურირებული ინტერვიუები და ფოკუსური ჯგუფები შიდა ქართლსა და ქვემო ქართლში.
მასალები: მონაცემთა ბაზა, ანგარიში.