უკან

კონფლიქტის ეფექტურად პრევენციის და ტრანფორმაციის პირობები 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: უსაფრთხო მსოფლიო (SaferWorld)
თარიღი: სექტემბერი 2009 - აპრილი 2014
პროექტის მიზანი: ინფორმაციის მეტი ხელმისაწვდომობისა და ფართო დებატების უზრუნველყოფა სამოქალაქო საზოგადოებისა და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ხალხისთვის.
კვლევის დიზაინი: ოთხი კომპლექსური გამოკითხვა და თანმდევი ფოკუს-ჯგუფები  საქართველოს მიერ კონტროლირებად სოფლებში, სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული ოლქის სასაზღვრო ხაზიდან 4 კილომეტრის  მანძილზე 2010 წლის ივნისში, 2010 წლის დეკემბერში, 2011 წლის ნოემბერსა და 2014 წლის თებერვალში (მხოლოდ გამოკითხვა).
მასალები: მონაცემთა ბაზა, ცხრილები სიხშირეებით, ფოკუს-ჯგუფის ანგარიში.