უკან

საარჩევნო დღის კვლევა

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: ცენტრალური საარჩევნო კომისია (ცესკო)
თარიღი: მაისი 2010 - ივნისი 2010
პროექტის მიზანი: 2010 წლის მაისის მერის არჩევნების შესახებ ინფორმაციის მიღება და საარჩევნო უბნებზე კამერების დანიშნულების შეფასება.
კვლევის დიზაინი: რეპრეზენტატული კვლევა თბილისის მასშტაბით; მონაცემების შეგროვება SMS-ის საშუალებით (ინტერვიუერები აგზავნიან მონაცემებს მოკლე ტექსტური შეტყობინების საშუალებით);
მასალები: ანგარიში.