უკან

დისკუსიათა სერია: ეფექტური მმართველობის გამოწვევები საქართველოში

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: თანამშრომლობა ეკონომიკური განათლებისა და კვლევისთვის (PEER)
თარიღი: ივნისი 2009 - დეკემბერი 2009
პროექტის მიზანი: საქართველოში სამთავრობო პოლიტიკის განვითარება მრგვალი მაგიდის გარშემო დისკუსიების გზით სპეციალურად მომზადებულ ანგარიშებზე, რომლებიც სასარგებლო წყაროს წარმოადგენს საჯარო სექტორში მომუშავეთათვის, რადგან განიხილავს და აანალიზებს ცენტრალური და ადგილობრივი მთავრობის საჭირბოროტო საკითხებსა და გამოწვევებს.
კვლევის დიზაინი: მრგვალი მაგიდის გარშემო განხილვები წინასწარ მომზადებული ოთხი ანგარიშის შესახებ.
მასალები: ,,ეფექტური მმართველობის გამოწვევები საქართველოში”, თბილისი 2009