უკან

კვლევა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: Deloitte Consulting LLP / ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)
თარიღი: იანვარი 2016 - ივლისი 2016
პროექტის მიზანი: პროექტის მთავარი მიზანია კერძო კომპანიების კვლევა სახელმწიფო შესყიდვებში მათი დაბალი მონაწილეობის მიზეზების დასადგენად და შესაბამისი ღონისძიებების დასაგეგბმად.
კვლევის დიზაინი:

მეთოდოლოგიისა და კვლევის ინსტრუმენტების შექმნა; შერჩევა; საველე სამუშაოების ჩატარება; მონაცემთა გადამუშავება და ანალიტიკური ანგარიშის წარდგენა.

მასალები: ანგარიში