უკან

ავტორიტარული პასუხი ამომრჩეველთა მოთხოვნებზე სომხეთსა და საქართველოში

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: კავკასიის შვეიცარიული აკადემიური ქსელი (ASCN)
თარიღი: მარტი 2014 - სექტემბერი 2016
პროექტის მიზანი: განსაზღვრა და შედარება, თუ როგორ მოქმედებენ პოლიტიკური აქტორები ინსტიტუტებზე ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით სომხეთსა და საქართველოში. მთავარ ინტერესს წარმოადგენს ხელისუფლების პოლიტიკური ნაბიჯები/ რეაქცია ამომრჩეველთა ინტერესების საპასუხოდ. კვლევის მიზანია განსაზღვროს და გაანალიზოს, (1)  თუ რა შეზღუდვებს აწყდება ავტორიტარული მმართველი პარტია და  (2) როგორ ყალიბდება პოლიტიკური რეჟიმის პასუხები ამომრჩეველთა მოთხოვნებზე ამ შეზღუდვების შესაბამისად.
კვლევის დიზაინი: ლიტერატურის მიმოხილვა, მონაცემთა მეორადი ანალიზი, ფოკუს-ჯგუფები, ჩაღრმავებული ინტერვიუები და მასობრივი გამოკითხვის ექსპერიმენტი.
მასალები: წიგნი ინგლისურ ენაზე, სტატია რეფერირებად ჟურნალში, პრეზენტაცია კონფერენციებზე