უკან

მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა შუა აზიაში

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: ევრაზიის ფონდი
თარიღი: ოქტომბერი 2010 - მარტი 2011
პროექტის მიზანი: კვლევითი პროექტის მიზანი იყო მონაცემების მოპოვება, რომელიც საფუძვლს შეუქმნიდა Eurasia Foundation-ს ცენტრალურ აზიაში (კერძოდ კი, ყაზახეთში, ყირგიზეთში და ტაჯიკეთში) მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული მრავალწლიანი პროექტის შემუშავებას. პროგრამას მხარს უჭერდა ფინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო Europe Initiative-ის ფარგლებში.
კვლევის დიზაინი: კვლევა მოიცავდა ინტენსიურ სამაგიდო კველვას, ინტერვიუებს ექსპერტებთან, დიდ რეპრეზენტატულ გამოკითხვას (რომელიც სამივე ქვეყანაში ჩატარდა) და ფოკუსურ ჯგუფებს ქალებისა და ახალგაზრდობის წინაშე არსებული პრობლემების შესახებ უფრო დეტალური ინფორმაციის მოსაპოვებლად.
მასალები: კითხვარი, მონაცემთა ბაზები (ყაზახეთი, ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი), ცხრილები სიხშირეებით,მეთოდოლოგია და საველე სამუშაოების ანგარიში, ანალიტიკური ანგარიში.