უკან
ხუთშაბათი | 04 ივნისი. 2015
CRRC იწვევს ავტორებს 'კავკასიის ბარომეტრის' მონაცემთა გასაანალიზებლად 1

CRRC ამჟამად მუშაობს პუბლიკაციაზე, რომელიც 2008-2013 წლების 'კავკასიის ბარომეტრის' მონაცემების ანალიზს დაეყრდნობა. წიგნში მოცემული იქნება რადენიმე თავი,რომელიც მოიცავს საზოგადოებრივი აზრის ანალიზს შემდეგი ძირითადი თემების ფარგლებში:

• ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასება;
• დასაქმება;
• სოციალური კაპიტალი;
• დამოკიდებულება დემოკრატიის / დემოკრატიზაციის / ლიბერალიზაციის მიმართ;
• მართლმსაჯულება;
• მასმედია;
• მიგრაცია.

CRRC იწვევს ავტორებს პუბლიკაციაში მონაწილეობის მისაღებად. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ინგლისურენოვან გვერდზე.