სტაჟიორები

მილენა ოგანესიან

მილენა დოქტორანტურის სტუდენტია კულტურულ ანთროპოლოგიაში, მონტანა-მისურის უნივერსიტეტში, აშშ-ში. ის ფლობს მაგისტრის ხარისხს ისტორიაში იმავე უნივერსიტეტიდან და კომბინირებულ, ბაკალავრისა და მაგისტრის ხარისხს ახლო აღმოსავლეთის ისტორიასა და საერთაშორისო ურთიერთობებში, მეორადი სპეციალობით თურქულსა და არაბულში თბილისის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტიდან (საქართველოში).

მილენა თავისუფლად საუბრობს რუსულად, ქართულად და სომხურად. მისი კვლევის ინტერესები მოიცავს ეთნიკურ-რელიგიურ ქორწინებას, ადამიანის უფლებებს, ეთნიკურ კონფლიქტებსა და საერთაშორისო განვითარებას სამხრეთ კავკასიის რეგიონში.