სტაჟიორები

ბენეთ კლიფორდი

ბენეტმა მიიღო ბაკალავრის ხარისხი პოლიტიკასა და საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში Wake Fores University-დან. 2018 წლიდან კი ისწავლის ფლეტჩერის სამართლისა და დიპლომატიის სკოლაში (ტაფტის უნივერსიტეტი) მაგისტრის ხარისხის მოსაპოვებლად.

იგი მუშაობდა ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის კიბერ და საშინაო უსაფრთხოების ცენტრში, და საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფონდში (GFSIS).

მის კვლევით ინტერესებს წარმოადგენს ტერორიზმი, კონფლიქტი, და ტერორიზმისა და ძალადობრივი ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა კავკასიის რეგიონში.