უკან

გამოკითხვა გადასახადების და შემოსავლების სამსახურის შესახებ

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: Deloitte Consulting LLP / ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)
თარიღი: ივნისი 2015 - ოქტომბერი 2015
პროექტის მიზანი: კვლევის მიზანია ქართველი მეწარმეების დამოკიდებულების დადგენა საგადასახადო პოლიტიკის, შემოსავლების სამსახურის და ადმინისტრირების მიმართ.
კვლევის დიზაინი: მცირე, საშუალო და დიდი საწარმოების გამოკითხვა საქართველოს მასშტაბით.
მასალები: მონაცემთა ბაზა, კვლევის ანგარიში.