უკან

STEP / შინამეურნეობების უნარების გამოკვლევა

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: მსოფლიო ბანკი
თარიღი: მაისი 2012 - მაისი 2013
პროექტის მიზანი: კვლევის მთავარი მიზანია განვსაზღვროთ, თუ როგორი გავლენა აქვს ადამიანის სხვადასხვა უნარებს მის შესაძლებლობებზე შრომის ბაზარზე. კვლევამ უნდა აჩვენოს, თუ რა მოთხოვნებია სხვადასხვა უნარ-ჩვევებზე შრომის ბაზარზე და დაეხმაროს განათლების და ტრენინგის სექტორებს პოლიტიკის შემუშავებაში, რათა ამაღლდეს დასაქმების და პროდუქტიულობის დონე სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში.
კვლევის დიზაინი: კვლევა შედგება სამი კომპონენტისგან: 1) სამუშაო ძალის განვითარება და პოლიტიკის შეფასება 2) ორგანიზაციების გამოკითხვა 3) ქვეყნის წარმომადგენლობითი გამოკითხვა
მასალები: მონაცემთა ბაზა და საბოლოო ანგარიში