უკან

საზოგადოების დამოკიდებულება მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ საქართველოში (JILEP)

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: აღმოსავლეთ-დასავლეთის მენეჯმენტის ინსტიტუტი (EWMI) / ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)
თარიღი: მარტი 2011 - ნოემბერი 2011
პროექტის მიზანი: საწყისი კვლევის ჩატარება საქართველოს მოსახლეობისა და იურისტების ცოდნისა და დამოკიდებულების შესაფასებლად მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ; JILEP-ის პროგრამის შემდგომი განვითარებისა და შეფასების ხელშეწყობა.
კვლევის დიზაინი: წარმომადგენლობითი კვლევა ქვეყნის მასშტაბით (4318 რესპონდენტი); 25 ფოკუსური ჯგუფი თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში მოსახლეობასთან, სასამართლოსთან შეხების მქონე ხალხთან და იურისტებთან; 38 სიღრმისეული ინტერვიუ იურისტებთან.
მასალები: ანგარიშიპრეზენტაცია