უკან

საქართველოს მომავალი

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: კარნეგი ევროპა და ლევან მიქელაძის ფონდი
თარიღი: აგვისტო 2020 - აპრილი 2021
პროექტის მიზანი: უახლესი წარსულის მიმართ ქართველების დამოკიდებულებისა და შეხედულებების შესწავლა ქვეყნის მომავლისა და მისი მიმართულების გასაგებად.
კვლევის დიზაინი: საქართველოს სრულწლოვანი მოსახლეობის წარმომადგენლობითი გამოკითხვა, სიღრმისეული ინტერვიუები რელიგიის მიმართულების ექსპერტებთან საქართველოში, ასევე სიღრმისეული ინტერვიუები სხვადასხვა მრწამსის სასულიერო პირებთან.
მასალები: კვლევის შედეგები წარმოდგენილია შემდეგი სახით: