უკან

MCG_ის გავლენის შეფასება - მონაცემთა ვალიდაციის კვლევა, ტალღა 3

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ცენტრი – NORC ჩიკაგოს უნივერსიტეტი
თარიღი: მაისი 2011 - ივნისი 2011
პროექტის მიზანი:

მონაცემების შეგროვება საერთაშორისო დახმარების გავლენისა და საქართველოს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დონის შესახებ; სხვა არსებულ მონაცემთა გადამოწმება.

კვლევის დიზაინი: პილოტური საველე სამუშაო, გამოკითხვა, შერჩევის ზომა - 1500.
მასალები: ანგარიში.