უკან

MCG-ის გავლენის შეფასება - მონაცემთა ვალიდაციის კვლევა - ტალღა 2

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ცენტრი - NORC ჩიკაგოს უნივერსიტეტი
თარიღი: სექტემბერი 2010 - იანვარი 2011
პროექტის მიზანი:

მონაცემების შეგროვება საერთაშორისო დახმარების გავლენისა და საქართველოს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დონის შესახებ; სხვა არსებული მონაცემების გადამოწმება.

კვლევის დიზაინი: კოგნიტიური ინტერვიუები, ორი პილოტური საველე სამუშაო, გამოკითხვა, შერჩევის ზომა - 299.
მასალები: ანგარიში (არა საჯარო).