უკან

კავკასიის ბარომეტრი 2015

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: ნიუ-იორკის კარნეგის კორპორაცია
თარიღი: ოქტომბერი 2015 - ნოემბერი 2015
პროექტის მიზანი: კავკასიის ბარომეტრი ყოველწლიური გამოკითხვაა, რომლის მიზანია სანდო და ერთმანეთთან შესადარი მონაცემების შეგროვება ოჯახების ეკონომიკურ ქცევასა და სოციალურ შეხედულებებზე სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში. გამოკითხვა 2004 წლიდან ტარდება საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში. ქვეყნების წარმომადგენლობითი მონაცემები ხელმისაწვდომია 2008 წლიდან (2010 წლამდე გამოკითხვის სახელწოდება იყო მონაცემთა ინიციატივა). 2015 წელს კავკასიის ბარომეტრი მხოლოდ საქართველოსა და სომხეთში ჩატარდა.
კვლევის დიზაინი: კავკასიის ბარომეტრი 2015 საქართველოსა და სომხეთის სრულწლოვანი მოსახლეობის წარმომადგენლობითი გამოკითხვაა.
მასალები: მონაცემთა ბაზა