უკან

გავლენის შეფასების გამოკითხვა სამოქალაქო ჩართულობის შესახებ

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: ევროპის ფონდი (EF)
თარიღი: დეკემბერი 2015 - დეკემბერი 2015
პროექტის მიზანი: საბაზისო კვლევა ევროპის ფონდის პროგრამის შესაფასებლად
კვლევის დიზაინი: მიზნობრივი შერჩევა ევროპის ფონდის პროგრამის შესაბამისად.
მასალები: მონაცემთა ბაზა