უკან

გამოკითხვა საქართველოში საპროტესტო აქციებისა და პოლიტიკის შესახებ

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი (EPF)
თარიღი: ივნისი 2009 - ივნისი 2009
პროექტის მიზანი: მონაცემების შეგროვება საქართველოს მოსახლეობის შეხედულებების შესახებ მიმდინარე საპროტესტო აქციებზე, ქვეყანაში პოლიტიკურ და სოციალურ მდგომარეობაზე.
კვლევის დიზაინი: წარმომადგენლობითი გამოკითხვა ქვეყნის მასშტაბით; კომპლექსური სტრატიფიცირებული და კლასტერული შერჩევა.
მასალები: გამოკითხვის მონაცემთა ბაზა, ცხრილები, დიაგრამები.