უკან

საჯარო სამსახურის რეფორმის მიმართ დამოკიდებულების შესწავლა

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: ნატო-საქართველოს პროფესიული განვითარების პროგრამა (NATO-PDP)
თარიღი: ივნისი 2015 - დეკემბერი 2015
პროექტის მიზანი: კვლევის მიზანია საჯარო სამსახურის რეფორმის განხორციელების ხელშეწყობა. კვლევის ფარგლებში მოხდება საჯარო მოხელეების და მოსახლეობის შესწავლა და საჯარო სამსახურის ბიუროს საქმიანობის და რეფორმის მიმართ მათი დამოკიდებულების შეფასება. კვლევის ამოცანებია: 1. საჯარო სამსახურის რეფორმის ფარგლებში კონკრეტული ცვლილებების მამართ საჯარო მოხელეებისა და მოსახლეობის დამოკიდებულების კვლევა; 2. საჯარო სამსახურის ბიუროს და საჯარო სამსახურის რეფორმის შესახებ ინფორმრებულობის შეფასება; ასევე მათ მიმართ დამოკიდებულების და მოლოდინის კვლევა; 3. საჯარო სამსახურის რეფორმის პოტენციური გამოწვევების და ამ გამოწვევების გადაჭრის გზების განსაზღვრა; 4. პოტენციური კომუნიკაციის სტრატეგიების დადგენა.
კვლევის დიზაინი: ფოკუს ჯგუფები საჯარო მოხელეებთან, საჯარო მოხელეების ონლაინ გამოკითხვა, მოსახლეობის გამოკითხვა
მასალები: მონაცემთა ბაზა, ანგარიში