უკან

მოხალისეობა და სამოქალაქო მონაწილეობა საქართველოში

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI) /G-PAC
თარიღი: აპრილი 2014 - ივნისი 2014
პროექტის მიზანი: საქართველოში მოსახლეობის სამოქალაქო მონაწილეობისა და მოხალისეობის დონისა და დამოკიდებულების შესწავლა.
კვლევის დიზაინი: წარმომადგენლობითი კვლევა საქართველოს მასშტაბით, კომპლექსური (სტრატიფიცირებული და კლასტერული) შერჩევა.
მასალები: მონაცემთა ბაზაანგარიში.