უკან

საბაზისო კვლევა მართლმსაჯულების საკითხებზე

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI)
თარიღი: ივნისი 2015 - მარტი 2020
პროექტის მიზანი: საბაზისო კვლევა მართლმსაჯულების საკითხებზე შეისწავლის მართლმსაჯულების სფეროს მუშაკების მოსაზრებებსა და შეფასებებს მართლმსაჯულების ინსტიტუტების, ხელმისაწვდომობისა და საქართველოში იურიდიული განათლების შესახებ.
კვლევის დიზაინი: საბაზისო კვლევა მართლმსაჯულების შესახებ მოიცავს რაოდენობრივ და თვისებრივ კომპონენტებს:
  • რაოდენობრივი - მოქმედი მოსამართლეების, პროკურორებისა და ადვოკატების გამოკითხვა,
  • თვისებრივი - ფოკუს ჯგუფები ადვოკატებთან, თვისებრივი ინტერვიუები მართლმსაჯულების სფეროს სხვა წარმომადგენლებთან.
მასალები:
საბაზისო 
კვლევის ანგარიში - მართლმსაჯულების სისტემა საქართველოში: იურიდიული პროფესიის წარმომადგენლების ხედვა (ივლისი 2016)
კვლევის ანგარიში - მართლმსაჯულების სისტემა საქართველოში: იურიდიული პროფესიის წარმომადგენლების ხედვა (ივნისი, 2019)