უკან

MCG-ის გავლენის შეფასება - მონაცემთა ვალიდაციის კვლევა - ტალღა 1

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ცენტრი - NORC ჩიკაგოს უნივერსიტეტი
თარიღი: სექტემბერი 2009 - ივლისი 2010
პროექტის მიზანი:

მონაცემების შეგროვება საერთაშორისო დახმარების გავლენისა და საქართველოს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დონის შესახებ; სხვა არსებული მონაცემების გადამოწმება.

პროექტის დასახელება: გამოკითხვა საერთაშორისო დახმარებისა და განვითარების შესახებ

დამკვეთი: ჩიკაგოს უნივერსიტეტთან არსებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ცენტრი (NORC)

თარიღი: ივლისი 2009-თებერვალი 2010 (მრავალწლიანი პროექტის ნაწილი) 

კვლევის დიზაინი: კოგნიტიური ინტერვიუები, ორი პილოტური საველე სამუშაოების სერია, გამოკითხვა.
მასალები: ანგარიში (არა საჯარო).